Khối lượng của Trái Đất và Mặt trời là bao nhiêu?

  1. Kiến thức chung

Đã có ai xác định được khối lượng của trái đất và của mặt trời chưa? Nó nặng tới ngần nào? Trái đất có bị nặng thêm không, vì mùa màng ngày càng có năng suất cao, nhà cửa xây dựng ngày càng nhiều, hàng hóa ngày càng lắm?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các nhà khoa học đã dùng nhiều phương pháp khác nhau để xác định được con số gần đúng của khối lượng trái đất (5977 x 1018 tấn, nghĩa là thêm 18 số 0 vào sau số 5977) và khối lượng mặt trời (1989 X 1024 tấn). Trái đất không bị nặng thêm vì vật chất chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác chứ không tự nhiên sinh ra hoặc biến mất. Mùa màng các loại đều cấu tạo chủ yếu bởi các nguyên tố C,H,0,N mà nguồn gốc các nguyên tố này là từ các hợp chấp COz, HzO, Nr... Sau khi thu hoạch xong rơm rạ, cành lá, rễ, vỏ quả... đều bị vi sinh vật phân giải và trở lại thành các chất vô cơ trả lại cho các vòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. Từ không khí và cát bụi, mọi vật cuối cùng cũng được trả trở lại không khí và cát bụi!
Trả lời
Các nhà khoa học đã dùng nhiều phương pháp khác nhau để xác định được con số gần đúng của khối lượng trái đất (5977 x 1018 tấn, nghĩa là thêm 18 số 0 vào sau số 5977) và khối lượng mặt trời (1989 X 1024 tấn). Trái đất không bị nặng thêm vì vật chất chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác chứ không tự nhiên sinh ra hoặc biến mất. Mùa màng các loại đều cấu tạo chủ yếu bởi các nguyên tố C,H,0,N mà nguồn gốc các nguyên tố này là từ các hợp chấp COz, HzO, Nr... Sau khi thu hoạch xong rơm rạ, cành lá, rễ, vỏ quả... đều bị vi sinh vật phân giải và trở lại thành các chất vô cơ trả lại cho các vòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. Từ không khí và cát bụi, mọi vật cuối cùng cũng được trả trở lại không khí và cát bụi!