Tỷ lệ đất liền chiếm bao nhiêu phần trăm bề mặt trái đất?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

đất

,

trái đất

,

hỏi xoáy đáp hay

1/3
Trả lời
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3