DNA được tìm thấy ở đâu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

ADN được tìm thấy ở nhân, ti thể, lạp thể, tế bào chất
Trả lời
ADN được tìm thấy ở nhân, ti thể, lạp thể, tế bào chất