Dobutamine có thể phối hợp với một số thuốc khác như

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

A. digitalis, nitrate, B. lợi tiểu, lidocain. C. ức chế bêta
Trả lời
A. digitalis, nitrate, B. lợi tiểu, lidocain. C. ức chế bêta