Dự báo khoáng sản là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Dự báo khoáng sản là hình dung ban đầu về khả năng chứa khoáng sản của một vùng, một khu vực. - Trên cơ sở sử dụng tổng hợp những số liệu địa chất, địa hóa, địa vật lý và địa mạo để xem xét, đối sánh và đánh giá khả năng phát hiện ra khoáng sản trong những khu vực nghiên cứu. - Tất cả những số liệu được đưa lên bản đồ, mặt cắt, cột địa tầng; nhằm vạch ra những dị thường trong các trường địa chất, địa hóa, khoáng vật, địa vật … xác định những kiểu thành tạo địa chất, danh giới phân bố những số liệu trong những khoảng giữa các điểm khảo sát… - Có thể xem các bản đồ dự báo là bản đồ các dị thường vì trên đó nó thể hiện tất cả các hiện tượng dị thường để xác định và phân tích những tiền đề để dự báo và phát triển các mỏ khoáng. - Bản đồ dự báo bao gồm nội dung địa chất, sinh khoáng và dự báo.
Trả lời
Dự báo khoáng sản là hình dung ban đầu về khả năng chứa khoáng sản của một vùng, một khu vực. - Trên cơ sở sử dụng tổng hợp những số liệu địa chất, địa hóa, địa vật lý và địa mạo để xem xét, đối sánh và đánh giá khả năng phát hiện ra khoáng sản trong những khu vực nghiên cứu. - Tất cả những số liệu được đưa lên bản đồ, mặt cắt, cột địa tầng; nhằm vạch ra những dị thường trong các trường địa chất, địa hóa, khoáng vật, địa vật … xác định những kiểu thành tạo địa chất, danh giới phân bố những số liệu trong những khoảng giữa các điểm khảo sát… - Có thể xem các bản đồ dự báo là bản đồ các dị thường vì trên đó nó thể hiện tất cả các hiện tượng dị thường để xác định và phân tích những tiền đề để dự báo và phát triển các mỏ khoáng. - Bản đồ dự báo bao gồm nội dung địa chất, sinh khoáng và dự báo.