1. Ngoại ngữ

Dùng từ gì để cho biết rằng mình "rất thích" hoặc "rất không thích" một việc gì đó ngoài những từ like và dislike?

Khi bạn rất rất yêu thích một cái gì đó mà Like không thể diễn tả hết được thì có thể dùng Love, really enjoy hoặc be into

Ví dụ: Bella is into playing tennis. She wants to play all the time.

Còn khi bạn rất ghét một cái gì đó hơn cả Dislike thì bạn có thể dùng Hate hoặc Can't stand

Ví dụ: I really can't stand that new server at the Chinese restaurant. He's mean.

Từ khóa: , Ngoại ngữ

Không rõ là bạn đang hỏi thêm ví dụ, hay đang muốn chia sẻ ở mục mở rộng của câu hỏi. Nhưng mình đồng ý với một số ví dụ bạn đưa ra. Rất thích thì có love, enjoy, be into, be fond of, etc. Rất không thích ngoài hate còn có ví dụ như loathe, despise, detest, abhor, etc.

Trả lời

Không rõ là bạn đang hỏi thêm ví dụ, hay đang muốn chia sẻ ở mục mở rộng của câu hỏi. Nhưng mình đồng ý với một số ví dụ bạn đưa ra. Rất thích thì có love, enjoy, be into, be fond of, etc. Rất không thích ngoài hate còn có ví dụ như loathe, despise, detest, abhor, etc.