1. Văn hóa

Bạn hiểu thế nào về Văn hoá?

Chúng ta thường hay nói rất nhiều về Văn hoá , sử dụng nó như là một danh từ - rồi cả một tính từ để chỉ những người có văn hoá; cái nôi văn hoá... Vậy theo bạn:
  • Văn hoá là gì? 
  • Văn hoá được cấu thành/ tạo nên bởi những yếu tố nào? 
  • Giá trị văn hoá ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác của cuộc sống như thế nào? 
Từ khóa: văn hóa

Mình nghĩ văn hóa là tổng hợp các giá trị tinh thần của con người.

Văn hóa bao gồm rất nhiều yếu tố như ẩm thực, thơ ca, hội họa, tín ngưỡng, tôn giáo, đức tin...

Trả lời

Mình nghĩ văn hóa là tổng hợp các giá trị tinh thần của con người.

Văn hóa bao gồm rất nhiều yếu tố như ẩm thực, thơ ca, hội họa, tín ngưỡng, tôn giáo, đức tin...