Em muốn hỏi chi hội phó trong 1 chi hội thì cần làm những công việc gì ạ?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

ban cán sự

,

sinh viên

,

đại học

,

giáo dục

Chi hội phó sẽ làm công tác tổ chức, quản lý của Chi hội và cùng với UV Chi đoàn, quản lý các phong trào, hoạt động của tập thể.
Công việc cụ thể: 
  • Quản lý sinh viên trong các hoạt động sinh viên như tham gia các buổi huy động, các buổi học tập chính trị (làm việc điểm danh).
  • Cùng với UV Chi đoàn, chia ra quản lý các phong trào, hoạt động.

Tiêu chuẩn: Là người có năng khiếu về mặt thể thao hoặc văn nghệ, biết cách tổ chức cho tập thể các hoạt động đó.

Trả lời
Chi hội phó sẽ làm công tác tổ chức, quản lý của Chi hội và cùng với UV Chi đoàn, quản lý các phong trào, hoạt động của tập thể.
Công việc cụ thể: 
  • Quản lý sinh viên trong các hoạt động sinh viên như tham gia các buổi huy động, các buổi học tập chính trị (làm việc điểm danh).
  • Cùng với UV Chi đoàn, chia ra quản lý các phong trào, hoạt động.

Tiêu chuẩn: Là người có năng khiếu về mặt thể thao hoặc văn nghệ, biết cách tổ chức cho tập thể các hoạt động đó.