Gãy trên lồi cầu xương cánh tay cần chẩn đoán phân biệt với:

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Gãy liên lồi cầu Gãy lồi cầu ngoài Gãy mỏm trên lồi cầu trong Trật khớp khủyu
Trả lời
Gãy liên lồi cầu Gãy lồi cầu ngoài Gãy mỏm trên lồi cầu trong Trật khớp khủyu