Giả sử bạn giết con sói đầu đàn, những con sói còn lại sẽ tin rằng bạn là con đầu đàn mới hay chúng sẽ giết chết bạn?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Nếu bạn là con sói trong đàn và giết được con đầu đàn thì bạn cũng chưa thể trở thành con đầu đàn mới, vì bạn vốn dĩ chưa có quyền lực và cũng chưa chắc bạn là kẻ mạnh nhất. Nếu giết vua mà lên làm vua ngay được thì bọn hầu hạ nhà vua đã giết vua ngay rồi.

Trả lời

Nếu bạn là con sói trong đàn và giết được con đầu đàn thì bạn cũng chưa thể trở thành con đầu đàn mới, vì bạn vốn dĩ chưa có quyền lực và cũng chưa chắc bạn là kẻ mạnh nhất. Nếu giết vua mà lên làm vua ngay được thì bọn hầu hạ nhà vua đã giết vua ngay rồi.