Giá trị tiêu biểu của đất ngập nước Việt Nam?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1. Giá trị kinh tế Góp phần quan trọng cho sự phát triển của các ngành nông nghiệp, thuỷ sản, lâm nghiệp, năng lượng, giao thông thuỷ và tham quan du lịch. 2. Giá trị xã hội, văn hóa và lịch sử Sự khai thác, sử dụng tài nguyên ĐNN đã hình thành các lễ hội với những giá trị văn hoá, lịch sử, tín ngưỡng và khảo cổ quan trọng đối với cộng đồng địa phương, quốc gia, khu vực. 3. Giá trị về nghiên cứu khoa học và giáo dục Các vùng ĐNN như các khu bảo tồn thiên nhiên (Tiền Hải, Ông Trang, Thạnh Phú…), các vườn quốc gia (Xuân Thủy, Cát Bà, Mũi Cà Mau…), hiện đang là nơi đến không chỉ để tham quan du lịch mà còn là nơi đặt chân của các các nhà khoa học, sinh viên, học sinh với mục đích nghiên cứu và giáo dục, bảo tồn về môi trường cũng như giá trị, chức năng của các vùng ĐNN.
Trả lời
1. Giá trị kinh tế Góp phần quan trọng cho sự phát triển của các ngành nông nghiệp, thuỷ sản, lâm nghiệp, năng lượng, giao thông thuỷ và tham quan du lịch. 2. Giá trị xã hội, văn hóa và lịch sử Sự khai thác, sử dụng tài nguyên ĐNN đã hình thành các lễ hội với những giá trị văn hoá, lịch sử, tín ngưỡng và khảo cổ quan trọng đối với cộng đồng địa phương, quốc gia, khu vực. 3. Giá trị về nghiên cứu khoa học và giáo dục Các vùng ĐNN như các khu bảo tồn thiên nhiên (Tiền Hải, Ông Trang, Thạnh Phú…), các vườn quốc gia (Xuân Thủy, Cát Bà, Mũi Cà Mau…), hiện đang là nơi đến không chỉ để tham quan du lịch mà còn là nơi đặt chân của các các nhà khoa học, sinh viên, học sinh với mục đích nghiên cứu và giáo dục, bảo tồn về môi trường cũng như giá trị, chức năng của các vùng ĐNN.