Nguyên tắc nghiên cứu Tâm lý học cụ thể trong nghiên cứu Tâm lý học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Khẳng định Tâm lý học chỉ có ở một người hoặc một nhóm người cụ thể chứ không có Tâm lý học chung chung, trừu tượng. * Do vậy khi nghiên cứu Tâm lý học, cần phải nghiên cứu ở một người hoặc một nhóm người cụ thể.
Trả lời
* Khẳng định Tâm lý học chỉ có ở một người hoặc một nhóm người cụ thể chứ không có Tâm lý học chung chung, trừu tượng. * Do vậy khi nghiên cứu Tâm lý học, cần phải nghiên cứu ở một người hoặc một nhóm người cụ thể.