Mối quan hệ giữa hoạt động nhân sinh và tai biến địa chất?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1. Tác động vào cơ chế tự ổn định, tự cân bằng của hệ sinh thái 2. Tác động vào các chu trình sinh địa hoá tự nhiên 3. Tác động vào các điều kiện môi trường của hệ sinh thái 4. Tác động vào cân bằng sinh thái
Trả lời
1. Tác động vào cơ chế tự ổn định, tự cân bằng của hệ sinh thái 2. Tác động vào các chu trình sinh địa hoá tự nhiên 3. Tác động vào các điều kiện môi trường của hệ sinh thái 4. Tác động vào cân bằng sinh thái