1. Khoa học

Giải mã Những giới hạn.

Mình lập topic này để cùng thảo luận về những vấn đề trong cuộc sống hay trong khoa học cuộc sống.

Mời mọi người cùng thảo luận về các vấn đề được gọi là "Giới hạn" - theo quan điểm cá nhân.

Từ khóa: Khoa học

"Hố đen" có được xem là 1 giới hạn?

Trả lời

"Hố đen" có được xem là 1 giới hạn?

Trí tuệ của con người, khả năng yêu thích và ham học hỏi, bổ sung kiến thức của mỗi con người phải chăng cod giới hạn?