Hãy so sánh kiểm tra đánh giá tổng kết và kiểm tra đánh giá tiến trình?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đánh giá quá trình Đánh giá tổng kết - Đánh giá vì hoạt động học tập. - Thực hiện trong suốt quá trính dạy học. - Tập trung vào quá trình học tập. - Được xem là bộ phận cấu thành của hoạt động dạy – học. - Là một quá trình diễn ra và điều chỉnh thường xuyên. - Cả giáo viên và học sinh đều thực hiện vai trò chủ động tham gia. - Đo lường hoặc kiểm tra kết quả học tập. - Thực hiện theo định kì. - Tập trung vào kết quả học tập. - Được xem như là một hoạt động tách rời, hoạt động được thực hiện sau khi dạy – học. - Không thay đổi về cách thức đo lường kết quả của học sinh. - Giáo viên là người kiểm tra và học sinh là người được kiểm tra. - Đều là loại hình đánh giá. - Dùng để cung cấp thông tin phản hồi từ người học. - Giúp điều chỉnh kế hoạch dạy học.
Trả lời
Đánh giá quá trình Đánh giá tổng kết - Đánh giá vì hoạt động học tập. - Thực hiện trong suốt quá trính dạy học. - Tập trung vào quá trình học tập. - Được xem là bộ phận cấu thành của hoạt động dạy – học. - Là một quá trình diễn ra và điều chỉnh thường xuyên. - Cả giáo viên và học sinh đều thực hiện vai trò chủ động tham gia. - Đo lường hoặc kiểm tra kết quả học tập. - Thực hiện theo định kì. - Tập trung vào kết quả học tập. - Được xem như là một hoạt động tách rời, hoạt động được thực hiện sau khi dạy – học. - Không thay đổi về cách thức đo lường kết quả của học sinh. - Giáo viên là người kiểm tra và học sinh là người được kiểm tra. - Đều là loại hình đánh giá. - Dùng để cung cấp thông tin phản hồi từ người học. - Giúp điều chỉnh kế hoạch dạy học.