Hè này nên đi xem phim gì?

  1. Phim ảnh

Từ khóa: 

phim ảnh

Lion King

Spider Man

X-Men Dark Phoenix

Pets 2

Aladin

Doraemon và mặt trăng phiêu lưu kí

Pikachu

Trả lời

Lion King

Spider Man

X-Men Dark Phoenix

Pets 2

Aladin

Doraemon và mặt trăng phiêu lưu kí

Pikachu

Avenger, Godzilla, Artermis Fowl, Spiderman, F&F, Dark Phoenix... nhiều lắm

Avenger: End Game 3

Xem.phim ma đi. Trời lâu tối xem hắn rất thú vị
Mình nghĩ nên xem doraemon mặt trang phiêu lưu kí hay end game.