Hệ thống chính trị là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hệ thống chính trị của một quốc gia là cơ cấu chính trị phức tạp bao gồm đảng chính trị, nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội tồn tại và hoạt động trong khuôn khổ luật pháp hiện hành cùng với quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường chính trị của xã hội. Hệ thống chính trị được chế định theo tư tưởng của giai cấp cầm quyền nhằm tác động và các quá trình kinh tế - xã hội với mục dích duy trì và phát triển xã hội.
Trả lời
Hệ thống chính trị của một quốc gia là cơ cấu chính trị phức tạp bao gồm đảng chính trị, nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội tồn tại và hoạt động trong khuôn khổ luật pháp hiện hành cùng với quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường chính trị của xã hội. Hệ thống chính trị được chế định theo tư tưởng của giai cấp cầm quyền nhằm tác động và các quá trình kinh tế - xã hội với mục dích duy trì và phát triển xã hội.