Hoạt động kiểm tra đánh giá quá trình có phải là hoạt động học tập hay không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hoạt động kiểm tra đánh giá quá trình học tập trên lớp coi như là hoạt động kiểm tra đánh giá quá trình.
Trả lời
Hoạt động kiểm tra đánh giá quá trình học tập trên lớp coi như là hoạt động kiểm tra đánh giá quá trình.