Nếu không kể thuế VAT thì Lan phải trả mỗi loại hàng là bao nhiêu tiền?

  1. Kiến thức chung

Lan mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 120 nghìn đồng, trong đó đã tính cả 10 nghìn đồng là thuế giá trị gia tăng (viết tắt VAT). Biết rằng thuế VAT đối với loại hàng thứ nhất là 10%; thuế VAT đối với loại hàng thứ 2 là 8%.

Từ khóa: 

kiến thức chung

Gọi x (đồng) là tiền mua loại hàng thứ nhất không kể thuế VAT (0 0,1x+110000+8800-0,08x = 120000 <=> 0,02x = 1200 <=> x = 60000 x = 60000 thỏa mãn điều kiện. Vậy số tiền trả cho loại hàng thứ nhất là 60000 đồng (không kể thuế VAT) Số tiền phải trả cho loại hàng thứ hai không kể thuế VAT: 50000 đồng.
Trả lời
Gọi x (đồng) là tiền mua loại hàng thứ nhất không kể thuế VAT (0 0,1x+110000+8800-0,08x = 120000 <=> 0,02x = 1200 <=> x = 60000 x = 60000 thỏa mãn điều kiện. Vậy số tiền trả cho loại hàng thứ nhất là 60000 đồng (không kể thuế VAT) Số tiền phải trả cho loại hàng thứ hai không kể thuế VAT: 50000 đồng.