Học Chuyên ngành chất rắn học để làm gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có kiến thức về Chất rắn, vật liệu. Tham gia nghiên cứu khoa học tại các phòng lap tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên: chế tạo mẫu, nghiên cứu tính chất của mẫu.
Trả lời
Có kiến thức về Chất rắn, vật liệu. Tham gia nghiên cứu khoa học tại các phòng lap tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên: chế tạo mẫu, nghiên cứu tính chất của mẫu.