Học Hán Nôm xong thì có ích gì và có thể thực hành những gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Học Hán Nôm là học nguồn gốc của chữ Hán, chữ Nôm, văn bản chữ Hán (Trung Quốc, Việt Nam) và chữ Nôm, các tri thức về Nho – Phật – Đạo, các tri thức về văn hoá truyền thống, tiếng Trung Quốc hiện đại… Khi tốt nghiệp dựa vào năng lực bản thân và yêu cầu công việc, có thể làm chuyên sâu về Hán Nôm như giảng dạy và nghiên cứu Hán Nôm, quản lý văn hóa tại Cục Di sản, Cục Lưu trữ, Sở Văn hóa, Phòng Văn hóa, Trung tâm Bảo tồn di tích, bảo tàng…Ngoài ra, cử nhân Hán Nôm có thể làm biên tập viên tại các nhà xuất bản, công tác tại các cơ quan truyền thông, có thể làm phiên dịch văn bản Hán Nôm, tư vấn văn hóa Hán Nôm, du lịch văn hóa, phiên dịch tiếng Trung Quốc...
Trả lời
Học Hán Nôm là học nguồn gốc của chữ Hán, chữ Nôm, văn bản chữ Hán (Trung Quốc, Việt Nam) và chữ Nôm, các tri thức về Nho – Phật – Đạo, các tri thức về văn hoá truyền thống, tiếng Trung Quốc hiện đại… Khi tốt nghiệp dựa vào năng lực bản thân và yêu cầu công việc, có thể làm chuyên sâu về Hán Nôm như giảng dạy và nghiên cứu Hán Nôm, quản lý văn hóa tại Cục Di sản, Cục Lưu trữ, Sở Văn hóa, Phòng Văn hóa, Trung tâm Bảo tồn di tích, bảo tàng…Ngoài ra, cử nhân Hán Nôm có thể làm biên tập viên tại các nhà xuất bản, công tác tại các cơ quan truyền thông, có thể làm phiên dịch văn bản Hán Nôm, tư vấn văn hóa Hán Nôm, du lịch văn hóa, phiên dịch tiếng Trung Quốc...