Học ngành sư phạm sinh học khi học lên thạc sĩ có thể học một chuyên ngành khác không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Học ngành sư phạm sinh học khi học lên thạc sĩ có thể học chuyên ngành khác, ví dụ như học chuyên ngành về các phương pháp giảng dạy.
Trả lời
Học ngành sư phạm sinh học khi học lên thạc sĩ có thể học chuyên ngành khác, ví dụ như học chuyên ngành về các phương pháp giảng dạy.