Học ngành văn học ra có làm trong thư viện được không?

  1. Hướng nghiệp

  2. Thấu Ngành Hiểu Nghề

  3. Cơ hội nghề nghiệp

Học ngành văn học ra thì có thể làm việc ở trong thư viện được không ạ?

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

thấu ngành hiểu nghề

,

cơ hội nghề nghiệp

Mình nghĩ đó là ngành gần nên cũng có cơ hội. Nhưng nếu sang ngang như vậy có lẽ bạn sẽ cần học bổ sung các chứng chỉ nghiệp vụ hoặc học văn bằng 2- còn tùy vào thư viện bạn muốn vào là thư viện trực thuộc cơ quan nào nữa.

Nếu bạn muốn làm việc ở các thư viện cộng đồng, phi lợi nhuận thì bằng cấp không phải yếu tố quan trọng nhất mà là sự yêu thích của bạn với công việc.

Trả lời

Mình nghĩ đó là ngành gần nên cũng có cơ hội. Nhưng nếu sang ngang như vậy có lẽ bạn sẽ cần học bổ sung các chứng chỉ nghiệp vụ hoặc học văn bằng 2- còn tùy vào thư viện bạn muốn vào là thư viện trực thuộc cơ quan nào nữa.

Nếu bạn muốn làm việc ở các thư viện cộng đồng, phi lợi nhuận thì bằng cấp không phải yếu tố quan trọng nhất mà là sự yêu thích của bạn với công việc.