Nghèo nó hay xui lắm?

  1. Xã hội

Câu hỏi khá vô tri là " nghèo nó hay xui lắm " theo các bạn như thế nào 
Từ khóa: 

xã hội