Tại sao tôi lại suất hiện ở thời điểm này mà không phải trong quá khứ hay là ở tương lai?

  1. Tâm linh

  2. Noron

  3. Nhân tướng học

  4. Triết học

  5. Tôn giáo

Từ khóa: 

tâm linh

,

noron

,

nhân tướng học

,

triết học

,

tôn giáo

Vì tới lúc đó các nguyên nhân để tạo nên bạn mới hội tụ đủ.

Trả lời

Vì tới lúc đó các nguyên nhân để tạo nên bạn mới hội tụ đủ.

Theo suy nghĩ của mình thì là do "Duyên". Thời gian quá khứ hay tương lai của con người được định nghĩa là một khoảng thời gian rất dài nhưng với trái đất thì thời gian là khác nhau. Bạn xuất hiện ở thời điểm này và không gian này là do bạn cần phải gặp những người mà bạn phải gặp, những sự việc chính trị hay dịch bệnh bạn phải trải qua. Cho dù quá khứ hay hiện tại, tất cả những gì bạn gặp sẽ cho bạn những bài học quý giá và những cảm xúc quý giá. (Cơ mà thực ra, có thể bạn đã từng sống trong quá khứ nhưng đây lại là kiếp sống mới của bạn đấy chứ ^^ ).

đơn giản vì cha mẹ bạn quyết định sinh ra bạn.