1. Kiến thức chung

Hôm qua nhiệt độ là 0 độ, hôm nay lạnh gấp đôi thì nhiệt độ là bao nhiêu? 

Hôm nay vô tình thấy một câu hỏi khá thú vị trên Internet, mời mọi người cùng vào trả lời nào!Từ khóa: Kiến thức chung

Mình bổ sung thêm theo Wiki: https://vi.wikipedia.org/wiki/Kelvin

Trong 

hệ thống đo lường quốc tế
Kelvin là một 
đơn vị đo lường
 cơ bản cho 
nhiệt độ
. Nó được ký hiệu bằng chữ K. Mỗi độ K trong 
nhiệt giai
 Kenvin (1K) bằng một độ trong nhiệt giai 
Celsius
 (1 °C) và 0 °C ứng với 273,15K. 
Thang nhiệt độ
 này được lấy theo tên của 
nhà vật lý
kỹ sư
 người 
Ireland
 
William Thomson
, nam tước Kelvin thứ nhất.
[1]

Nhiệt độ trong nhiệt giai Kelvin đôi khi còn được gọi là nhiệt độ tuyệt đối, do 0K ứng với 

nhiệt độ nhỏ nhất
 mà 
vật chất
 có thể đạt được. Tại 0K, trên lý thuyết, mọi 
chuyển động nhiệt
 hỗn loạn đều ngừng. Thực tế chưa quan sát được vật chất nào đạt tới chính xác 
0K
; chúng luôn có nhiệt độ cao hơn 0K một chút, tức là vẫn có chuyển động nhiệt hỗn loạn ở mức độ nhỏ. Ngay cả những 
trạng thái vật chất
 rất lạnh như 
ngưng tụ Bose-Einstein
 cũng có nhiệt độ lớn hơn 0K. Quan sát này phù hợp với 
nguyên lý bất định Heisenberg
; nếu vật chất ở chính xác 0K, luôn tìm được 
hệ quy chiếu
 trong đó 
vận tốc
 chuyển động của chúng là 0 và vị trí không thay đổi, nghĩa là đo được chính xác cùng lúc vị trí và 
động lượng
 của hệ, vi phạm nguyên lý bất định. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 373,15K. Hay nói cách khác định nghĩa Kelvin (K) là 1/273,16 của nhiệt độ nhiệt động lực học của điểm ba (điểm ba thể hay điểm ba pha) của nước (1967).

Trả lời

Mình bổ sung thêm theo Wiki: https://vi.wikipedia.org/wiki/Kelvin

Trong 

hệ thống đo lường quốc tế
Kelvin là một 
đơn vị đo lường
 cơ bản cho 
nhiệt độ
. Nó được ký hiệu bằng chữ K. Mỗi độ K trong 
nhiệt giai
 Kenvin (1K) bằng một độ trong nhiệt giai 
Celsius
 (1 °C) và 0 °C ứng với 273,15K. 
Thang nhiệt độ
 này được lấy theo tên của 
nhà vật lý
kỹ sư
 người 
Ireland
 
William Thomson
, nam tước Kelvin thứ nhất.
[1]

Nhiệt độ trong nhiệt giai Kelvin đôi khi còn được gọi là nhiệt độ tuyệt đối, do 0K ứng với 

nhiệt độ nhỏ nhất
 mà 
vật chất
 có thể đạt được. Tại 0K, trên lý thuyết, mọi 
chuyển động nhiệt
 hỗn loạn đều ngừng. Thực tế chưa quan sát được vật chất nào đạt tới chính xác 
0K
; chúng luôn có nhiệt độ cao hơn 0K một chút, tức là vẫn có chuyển động nhiệt hỗn loạn ở mức độ nhỏ. Ngay cả những 
trạng thái vật chất
 rất lạnh như 
ngưng tụ Bose-Einstein
 cũng có nhiệt độ lớn hơn 0K. Quan sát này phù hợp với 
nguyên lý bất định Heisenberg
; nếu vật chất ở chính xác 0K, luôn tìm được 
hệ quy chiếu
 trong đó 
vận tốc
 chuyển động của chúng là 0 và vị trí không thay đổi, nghĩa là đo được chính xác cùng lúc vị trí và 
động lượng
 của hệ, vi phạm nguyên lý bất định. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 373,15K. Hay nói cách khác định nghĩa Kelvin (K) là 1/273,16 của nhiệt độ nhiệt động lực học của điểm ba (điểm ba thể hay điểm ba pha) của nước (1967).

Đây nhé bạn: -136.57°C

(Đổi 0°C = 273.15K) :)