Karst là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Karst là hiện tượng địa chất do nước dưới đất và nước trên bề mặt hòa tan, rửa lùa các đá dễ hòa tan. Kết quả của hoạt động Karst là thành tạo một hệ thống đốc thủy văng trên bề mặt xâm thực do nước chảy trên mặt và hệ thống thủy văn ngầm dưới đất trong khối đá bị cát hóa. Karst cũng tạo nên những dạng địa hình âm trên bề mặt và dạng địa hình rỗng dưới đất.
Trả lời
Karst là hiện tượng địa chất do nước dưới đất và nước trên bề mặt hòa tan, rửa lùa các đá dễ hòa tan. Kết quả của hoạt động Karst là thành tạo một hệ thống đốc thủy văng trên bề mặt xâm thực do nước chảy trên mặt và hệ thống thủy văn ngầm dưới đất trong khối đá bị cát hóa. Karst cũng tạo nên những dạng địa hình âm trên bề mặt và dạng địa hình rỗng dưới đất.