So sánh giữa tham vấn và công tác xã hội tham vấn công tác xã hội

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Giống: Là nghề nghiệp nhằm giúp đỡ thân chủ cải thiện cuộc sống và tình huống của họ. Khác: Tham vấn: Phạm vi cụ thể hơn: chủ yếu tập trung vào các vấn đề tâm lý, tình cảm của cá nhân, nhóm và gia đình. Là một phần của công tác xã hội, giúp mọi người cải thiện chất lượng cuộc sống. Công tác xã hội: Phạm vi rộng hơn tham vấn. Công tác xã hội đưa ra sự can thiệp ở các lĩnh vực khác nhau nhằm giúp đỡ cá nhân, nhóm, gia đình và cộng đồng. công tác xã hội giúp thân chủ tiếp cận nguồn lực, biện hộ cho các quyền của thân chủ, góp phần cải thiện luật pháp, chính sách liên quan đến các dịch vụ xã hội, làm việc để cải thiện tình hình cá nhân, gia đình và cộng đồng.
Trả lời
Giống: Là nghề nghiệp nhằm giúp đỡ thân chủ cải thiện cuộc sống và tình huống của họ. Khác: Tham vấn: Phạm vi cụ thể hơn: chủ yếu tập trung vào các vấn đề tâm lý, tình cảm của cá nhân, nhóm và gia đình. Là một phần của công tác xã hội, giúp mọi người cải thiện chất lượng cuộc sống. Công tác xã hội: Phạm vi rộng hơn tham vấn. Công tác xã hội đưa ra sự can thiệp ở các lĩnh vực khác nhau nhằm giúp đỡ cá nhân, nhóm, gia đình và cộng đồng. công tác xã hội giúp thân chủ tiếp cận nguồn lực, biện hộ cho các quyền của thân chủ, góp phần cải thiện luật pháp, chính sách liên quan đến các dịch vụ xã hội, làm việc để cải thiện tình hình cá nhân, gia đình và cộng đồng.