Kể tên các loại đá trầm tích?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đá trầm tích cơ học; Đá trầm tích hóa học; Đá trầm tích hữu cơ
Trả lời
Đá trầm tích cơ học; Đá trầm tích hóa học; Đá trầm tích hữu cơ