Kết quả, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

*Kết quả - Miền bắc: Sau 21 năm xây dựng CNXH đã đạt những thành tựu đáng tự hào: + Một chế độ xã hội mới, chế độ xã hội chủ nghĩa bước đầu được hình thành + Văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục phát triển mạnh + Sản xúât nông nghiệp, công nghiệp địa phương được tăng cường. Là hậu phương vững chắc đối với chiến trường MN. + Thắng lợi “ĐBP trên không” là niềm tự hào của dân tộc - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 diễn ra với 3 chiến dịch lớn: + Chiến Dịch Tây Nguyên (4/3-24/3/1975) + Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21/3-3/41975) + Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4-30/4/1975). Cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975 đã toàn thắng. *Ý nghĩa thắng lợi + Đối với dân tộc: - Với thắng lợi này nhân dân ta đó quột sạch bọn đế quốc xâm lược, chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta. - Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đó hoàn thành trên phạm vi cả nước, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên cả nước hoà bình và đi lên CNXH -Tăng thêm sức mạnh vật chất, tinh thần cho cách mạng và kinh nghiệm quý báu cho giai đoạn sau. + Đối với quốc tế: -Đã làm phá sản các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mỹ, gây tổn thất và tác động sâu sắc đến Mỹ. - Góp phần làm suy yếu trận địa của Chủ nghĩa đế quốc, mở ra sự sụp đổ của CNTD mới. - Cổ vũ phong trào đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc và hoà bình trên thế giới.
Trả lời
*Kết quả - Miền bắc: Sau 21 năm xây dựng CNXH đã đạt những thành tựu đáng tự hào: + Một chế độ xã hội mới, chế độ xã hội chủ nghĩa bước đầu được hình thành + Văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục phát triển mạnh + Sản xúât nông nghiệp, công nghiệp địa phương được tăng cường. Là hậu phương vững chắc đối với chiến trường MN. + Thắng lợi “ĐBP trên không” là niềm tự hào của dân tộc - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 diễn ra với 3 chiến dịch lớn: + Chiến Dịch Tây Nguyên (4/3-24/3/1975) + Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21/3-3/41975) + Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4-30/4/1975). Cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975 đã toàn thắng. *Ý nghĩa thắng lợi + Đối với dân tộc: - Với thắng lợi này nhân dân ta đó quột sạch bọn đế quốc xâm lược, chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta. - Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đó hoàn thành trên phạm vi cả nước, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên cả nước hoà bình và đi lên CNXH -Tăng thêm sức mạnh vật chất, tinh thần cho cách mạng và kinh nghiệm quý báu cho giai đoạn sau. + Đối với quốc tế: -Đã làm phá sản các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mỹ, gây tổn thất và tác động sâu sắc đến Mỹ. - Góp phần làm suy yếu trận địa của Chủ nghĩa đế quốc, mở ra sự sụp đổ của CNTD mới. - Cổ vũ phong trào đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc và hoà bình trên thế giới.