Khái niệm về Ký hiệu học ngôn ngữ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Là một nhánh của Ngôn ngữ học ứng dụng, cũng là một bộ phận khoa học liên ngành lấy đối tượng là những Ký hiệu ngôn ngữ trong sử dụng. Ngôn ngữ học cũng vốn là một bộ phận của Ký hiệu học, tuy nhiên ngôn ngữ ngôn học cũng có đối tượng và phương pháp riêng biệt. Khi nghiên cứu ngôn ngữ học luôn phải đối chiếu với Ký hiệu học. Nhiều nhà ký hiệu học có ảnh hưởng lớn tới ngôn ngữ học (các nhà Ký hiệu học như Pierce, hay Morris) đã gợi ý cho những nhà ngôn ngữ học tư tưởng nghiên cứu ngôn ngữ trên ba bình diện kết học, nghĩa học và dụng học.
Trả lời
Là một nhánh của Ngôn ngữ học ứng dụng, cũng là một bộ phận khoa học liên ngành lấy đối tượng là những Ký hiệu ngôn ngữ trong sử dụng. Ngôn ngữ học cũng vốn là một bộ phận của Ký hiệu học, tuy nhiên ngôn ngữ ngôn học cũng có đối tượng và phương pháp riêng biệt. Khi nghiên cứu ngôn ngữ học luôn phải đối chiếu với Ký hiệu học. Nhiều nhà ký hiệu học có ảnh hưởng lớn tới ngôn ngữ học (các nhà Ký hiệu học như Pierce, hay Morris) đã gợi ý cho những nhà ngôn ngữ học tư tưởng nghiên cứu ngôn ngữ trên ba bình diện kết học, nghĩa học và dụng học.