Khi cho HCl đậm đặc vào muối SnCl2 thì sẽ có hiện tượng gì? Giải thích hiện tượng ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tạo thành phức không màu trong suốt SnCl2 + HCl → H[SnCl3] Vì muối SnCl2 khi hòa tan vào dung dịch axit đậm đặc thì tạo muối tan và muối này bền vềmặt nhiệt và động học nên khi dùng nước để pha loãng thì không thể xuất hiện quá trình thủy phân trong nước, do đó trường hợp này kết tủa không thể tách ra mà chúng tồn tại ở dạng muối axit tan.
Trả lời
Tạo thành phức không màu trong suốt SnCl2 + HCl → H[SnCl3] Vì muối SnCl2 khi hòa tan vào dung dịch axit đậm đặc thì tạo muối tan và muối này bền vềmặt nhiệt và động học nên khi dùng nước để pha loãng thì không thể xuất hiện quá trình thủy phân trong nước, do đó trường hợp này kết tủa không thể tách ra mà chúng tồn tại ở dạng muối axit tan.