Khổng giáo là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khổng giáo là một tôn giáo của chủ nghĩa nhân bản lạc quan, đã có một tác động to lớn đến đời sống, cấu trúc xã hội và triết học chính trị của Trung Quốc. Việc thành lập đạo giáo phát xuất từ một người, được gọi là Khổng Tử, sinh 500 năm trước Đấng Christ. Khổng giáo chủ yếu liên quan đến hành vi đạo đức và đời sống đạo đức và thường được phân loại như là một hệ thống đạo đức chứ không phải là một tôn giáo. Nó nhấn mạnh đến thế gian chứ không phải ở trên trời.
Trả lời
Khổng giáo là một tôn giáo của chủ nghĩa nhân bản lạc quan, đã có một tác động to lớn đến đời sống, cấu trúc xã hội và triết học chính trị của Trung Quốc. Việc thành lập đạo giáo phát xuất từ một người, được gọi là Khổng Tử, sinh 500 năm trước Đấng Christ. Khổng giáo chủ yếu liên quan đến hành vi đạo đức và đời sống đạo đức và thường được phân loại như là một hệ thống đạo đức chứ không phải là một tôn giáo. Nó nhấn mạnh đến thế gian chứ không phải ở trên trời.