Ký hiệu học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Về định nghĩa ký hiệu học, ta có thể định nghĩa trước “ký hiệu” là cảm tri được cho rằng mang theo ý nghĩa: ý nghĩa phải dùng kí hiệu mới có thể Biểu đạt, mục đích là Biểu đạt ý nghĩa. Nói ngược lại, không có ý nghĩa có thể không cần kí hiệu Biểu đạt, cũng không có kí hiệu không Biểu đạt ý nghĩa. * Theo như Wikipedia định nghĩa, “ký hiệu học” là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về các ký hiệu và quá trình ký hiệu, Biểu hiện, Chỉ định, sự giống nhau, tương tự, Phép Ẩn dụ, Biểu tượng, ý nghĩa, và thông tin liên lạc. ký hiệu học là ngành có liên quan mật thiết với ngôn ngữ học.
Trả lời
* Về định nghĩa ký hiệu học, ta có thể định nghĩa trước “ký hiệu” là cảm tri được cho rằng mang theo ý nghĩa: ý nghĩa phải dùng kí hiệu mới có thể Biểu đạt, mục đích là Biểu đạt ý nghĩa. Nói ngược lại, không có ý nghĩa có thể không cần kí hiệu Biểu đạt, cũng không có kí hiệu không Biểu đạt ý nghĩa. * Theo như Wikipedia định nghĩa, “ký hiệu học” là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về các ký hiệu và quá trình ký hiệu, Biểu hiện, Chỉ định, sự giống nhau, tương tự, Phép Ẩn dụ, Biểu tượng, ý nghĩa, và thông tin liên lạc. ký hiệu học là ngành có liên quan mật thiết với ngôn ngữ học.