Kỹ năng quan sát trong công tác xã hội là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quan sát là chú ý đến những đặc điểm của người, vật hay tình huống trong bối cảnh của công tác xã hội. Mục đích của kỹ năng này là sử dụng những dữ liệu quan sát được để hiểu thân chủ và hoàn cảnh của họ. Dáng vẻ bên ngoài; Biểu hiện qua nét mặt; - Cử chỉ, điệu bộ, tư thế, phản ứng…Phong cách của thân chủ; Quan sát môi trường sống của thân chủ, quan sát quá trình thân chủ thực hiện hoạt động,…
Trả lời
Quan sát là chú ý đến những đặc điểm của người, vật hay tình huống trong bối cảnh của công tác xã hội. Mục đích của kỹ năng này là sử dụng những dữ liệu quan sát được để hiểu thân chủ và hoàn cảnh của họ. Dáng vẻ bên ngoài; Biểu hiện qua nét mặt; - Cử chỉ, điệu bộ, tư thế, phản ứng…Phong cách của thân chủ; Quan sát môi trường sống của thân chủ, quan sát quá trình thân chủ thực hiện hoạt động,…