"Quân tử tam lạc" là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

"Quân tử tam lạc" (Ba niềm vui của người quân tử) là quan niệm của Mạnh Tử, có nghĩa là "Cha mẹ đều còn, anh em không bị gì, ấy là vui thứ nhất. Ngửa mặt lên trời mà không hổ, cúi đầu đối với người mà không thẹn, ấy là vui thứ nhì. Được và dạy anh tài trong thiên hạ, ấy là vui thứ ba".
Trả lời
"Quân tử tam lạc" (Ba niềm vui của người quân tử) là quan niệm của Mạnh Tử, có nghĩa là "Cha mẹ đều còn, anh em không bị gì, ấy là vui thứ nhất. Ngửa mặt lên trời mà không hổ, cúi đầu đối với người mà không thẹn, ấy là vui thứ nhì. Được và dạy anh tài trong thiên hạ, ấy là vui thứ ba".