Kỹ năng thấu cảm trong công tác xã hội là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thấu cảm là khả năng hiểu được thân chủ đang cảm thấy gì, nói gì, hiểu như chính họ trong hoàn cảnh, vị trí, suy tư của họ và đi vào thế giới của họ. Nhân viên xã hội cần truyền đạt cho thân chủ biết họ đang được cảm nhận, được nghe, quyết định của họ được tôn trọng. Để có thể thấu cảm với thân chủ chúng ta cần chú trọng những thông tin: đó là những thông tin cơ bản mà thân chủ nới với bạn ( họ thường lạp đi lặp lại hoặc nhấn mạnh các thông tin đó); Chú trọng vào cảm xúc: Nét mặt, lời nói, khóc, nhìn xuống vặn vẹo tay, ngồi co lại,… Hay các hành vi khác. Nhân viên xã hội cần đặt mình vào hoàn cảnh của thân chủ để cảm nhận điều họ đang cảm nhận, chấp nhận họ; Nhắc lại cảm xúc mà thân chủ đang nói và nguyên nhân dẫn đến cảm xúc đó; Nói rằng điều họ đang cảm thấy là đúng trong hoàn cảnh của họ; Làm cho thân chủ thấy họ có giá trị trong hoàn cảnh đó
Trả lời
Thấu cảm là khả năng hiểu được thân chủ đang cảm thấy gì, nói gì, hiểu như chính họ trong hoàn cảnh, vị trí, suy tư của họ và đi vào thế giới của họ. Nhân viên xã hội cần truyền đạt cho thân chủ biết họ đang được cảm nhận, được nghe, quyết định của họ được tôn trọng. Để có thể thấu cảm với thân chủ chúng ta cần chú trọng những thông tin: đó là những thông tin cơ bản mà thân chủ nới với bạn ( họ thường lạp đi lặp lại hoặc nhấn mạnh các thông tin đó); Chú trọng vào cảm xúc: Nét mặt, lời nói, khóc, nhìn xuống vặn vẹo tay, ngồi co lại,… Hay các hành vi khác. Nhân viên xã hội cần đặt mình vào hoàn cảnh của thân chủ để cảm nhận điều họ đang cảm nhận, chấp nhận họ; Nhắc lại cảm xúc mà thân chủ đang nói và nguyên nhân dẫn đến cảm xúc đó; Nói rằng điều họ đang cảm thấy là đúng trong hoàn cảnh của họ; Làm cho thân chủ thấy họ có giá trị trong hoàn cảnh đó