La Mã cổ đại có những thành tựu nào về triết học?

  1. Triết học

Từ khóa: 

la mã

,

thành tựu

,

triết học

,

triết học

Giống như thần thoại và sân khấu La Mã, hầu hết triết học mà người La Mã áp dụng và thực hành phần lớn dựa trên tư tưởng Hy Lạp mà họ tiếp xúc khi La Mã chinh phục Hy Lạp. Hai trường phái triết học lớn ở La Mã, mặc dù cho đến nay không phải là những trường phái duy nhất, là Epicureanism và Stoicism.

Trả lời

Giống như thần thoại và sân khấu La Mã, hầu hết triết học mà người La Mã áp dụng và thực hành phần lớn dựa trên tư tưởng Hy Lạp mà họ tiếp xúc khi La Mã chinh phục Hy Lạp. Hai trường phái triết học lớn ở La Mã, mặc dù cho đến nay không phải là những trường phái duy nhất, là Epicureanism và Stoicism.