1. Hỏi xoáy Đáp hay

Làm sao để noron cho điểm đây?

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay
Noron không giúp gì cho việc cho điểm người dùng đươc. Điểm của bạn phụ thuộc vào việc bạn có trả lời chất lượng và những bài viết chất lượng. Sẽ được user đáng giá qua lượt vote comment từ đó sinh ra điểm.

Trả lời

Noron không giúp gì cho việc cho điểm người dùng đươc. Điểm của bạn phụ thuộc vào việc bạn có trả lời chất lượng và những bài viết chất lượng. Sẽ được user đáng giá qua lượt vote comment từ đó sinh ra điểm.