Làm sao để thúc đẩy sinh viên tích cực tham gia Nghiên cứu Khoa học ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nghiên cứu khoa học là hoạt động thường niên của sinh viên các lớp, ngành, khoa do nhà trường tổ chức nhằm mục đích hướng tới tri thức khoa học . Tuy nhiên để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên cần : 1. Tăng cường nhận thức cho sinh viên về tầm quan trọng của NCKH , đặc biệt là sinh viên năm nhất. 2. Liên kết giữa các hoạt động trong trường và hoạt động các trường ngoài. Vd như tham gia các ngày hội Stem do các đơn vị trường THPT tổ chức. 3. Đề tài NCKH nên tích hợp liên môn để khai thác, kết hợp chặt chẽ các kiến thức chuyên ngành giữa các khối ngành với nhau nhằm nâng cao chất lượng đề tài NC. 4. Có sự truyền thông kịp thời và tiếp cận mọi đối tượng sinh viên để tránh trường hợp các bạn không biết tới hoạt động và đăng kí.
Trả lời
Nghiên cứu khoa học là hoạt động thường niên của sinh viên các lớp, ngành, khoa do nhà trường tổ chức nhằm mục đích hướng tới tri thức khoa học . Tuy nhiên để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên cần : 1. Tăng cường nhận thức cho sinh viên về tầm quan trọng của NCKH , đặc biệt là sinh viên năm nhất. 2. Liên kết giữa các hoạt động trong trường và hoạt động các trường ngoài. Vd như tham gia các ngày hội Stem do các đơn vị trường THPT tổ chức. 3. Đề tài NCKH nên tích hợp liên môn để khai thác, kết hợp chặt chẽ các kiến thức chuyên ngành giữa các khối ngành với nhau nhằm nâng cao chất lượng đề tài NC. 4. Có sự truyền thông kịp thời và tiếp cận mọi đối tượng sinh viên để tránh trường hợp các bạn không biết tới hoạt động và đăng kí.