Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo AI sẽ hành động theo cách nhân đạo?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Trí tuệ nhân tạo

Từ khóa: 

trí tuệ nhân tạo

,

công nghệ thông tin

,

trí tuệ nhân tạo

Không có AI vô nhân đạo, chỉ có những lập trình viên vô nhận đạo. Máy tính KHÔNG nghĩ mà chúng tính toán. Máy tính chỉ là tìm kiếm, tạo lõi và lưu trữ và xử lý thông tin.

Trả lời

Không có AI vô nhân đạo, chỉ có những lập trình viên vô nhận đạo. Máy tính KHÔNG nghĩ mà chúng tính toán. Máy tính chỉ là tìm kiếm, tạo lõi và lưu trữ và xử lý thông tin.

AI thì cũng là do con người tạo ra, nên vô nhân đạo hay không do người tạo ra nó chứ nhỉ! Mình nghĩ thế!