Làm thế nào để lấy được tọa độ của 1 địa điểm trên Google Maps?

  1. Du lịch

Kết quả mong muốn sẽ có cấu trúc tương tự như thế này:

"17 58'20.55\"s 70 14'12.89\"w"

Từ khóa: 

google maps

,

du lịch