Làm thế nào để sinh viên sư phạm trường Đại học giáo dục có nhiều kĩ năng sư phạm chuyên sâu hơn?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có thể thêm các môn học về kĩ năng vào trong chương trình đào tạo,hoặc tạo các cuộc bồi dưỡng thường niên về kĩ năng thuyết trình,kĩ năng mềm,..có thể đưa các môn học vào xen kẽ ngay từ năm học thứ 2.
Trả lời
Có thể thêm các môn học về kĩ năng vào trong chương trình đào tạo,hoặc tạo các cuộc bồi dưỡng thường niên về kĩ năng thuyết trình,kĩ năng mềm,..có thể đưa các môn học vào xen kẽ ngay từ năm học thứ 2.