Lãnh thổ trung Quốc thời Tần?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tần ( trước năm 221- trước năm 207) 36 triệu km vuông Trước năm 221, nhà Tần thống nhất thiên hạ. Trong đó cương giới phía Tây đến Tứ Xuyên, Cam Túc ngày nay; Tây Nam đến Quảng Tây, Vân Nam; phía Bắc đến Âm Sơn, phía Nam đến ven biển Đông Hải. Năm 209, cuộc khởi nghĩa nông dân do Ngô Quảng và Trần Thắng lãnh đạo nổ ra, được coi như là cuộc khởi nghĩa nông dân đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Vì vậy nó có anht hưởng vô cùng sâu rộng, vào khoảng tháng 11 năm 207, nhà Tần bị lật đổ.
Trả lời
Tần ( trước năm 221- trước năm 207) 36 triệu km vuông Trước năm 221, nhà Tần thống nhất thiên hạ. Trong đó cương giới phía Tây đến Tứ Xuyên, Cam Túc ngày nay; Tây Nam đến Quảng Tây, Vân Nam; phía Bắc đến Âm Sơn, phía Nam đến ven biển Đông Hải. Năm 209, cuộc khởi nghĩa nông dân do Ngô Quảng và Trần Thắng lãnh đạo nổ ra, được coi như là cuộc khởi nghĩa nông dân đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Vì vậy nó có anht hưởng vô cùng sâu rộng, vào khoảng tháng 11 năm 207, nhà Tần bị lật đổ.