Lên chiến dịch truyền thông thì phải làm những gì?

Lên chiến dịch truyền thông thì phải làm những gì ạ, nên có những content như thế nào ạ?

Từ khóa: Truyền thông đa phương tiện