Liệu ngáp có tính lây lan không?

Từ khóa: ngáp, tính lây lan, Khoa học

Mình lướt tới câu hỏi này, vừa nhìn thấy chữ "ngáp" thì mình đã ngáp liền một cái =]]

Trả lời

Mình lướt tới câu hỏi này, vừa nhìn thấy chữ "ngáp" thì mình đã ngáp liền một cái =]]

Với mình là có. Mình hay lây ngáp khi nhìn mọi người ngáp nhiều và mình thấy nhiều người cũng vậy. Nhiều lúc mình bị lây cười nữa cơ, mọi người cười mình không hiểu vì sao mà cũng cười theo.