Loạn thị một mắt thì có bị ảnh hưởng đến mắt còn lại không?

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay