Luật xây dựng năm 2022

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, tại Kỳ họp thứ Ba sẽ trình Quốc hội thông qua các dự án: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, nếu có). Đồng thời, cho ý kiến về các dự án: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 1); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Xem file PDF luật xây dựng cũ và bản bổ xung:

Từ khóa: luật xây dựng 2022, Luật pháp