Luật xây dựng năm 2022

  1. Luật pháp

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, tại Kỳ họp thứ Ba sẽ trình Quốc hội thông qua các dự án: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, nếu có). Đồng thời, cho ý kiến về các dự án: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 1); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Xem file PDF luật xây dựng cũ và bản bổ xung:

Từ khóa: 

luật xây dựng 2022

,

luật pháp