Lưu trữ cơ quan là gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Là tổ chức thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức
Trả lời
Là tổ chức thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức