Lý thuyết hệ thống là gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Là các nghiên cứu liên ngành của hệ thống nói chung, với mục đích khám phá các mô hình và nguyên tắc có thể được thấy rõ từ việc làm sáng tỏ, và áp dụng cho tất cả các loại hệ thống ở tất cả các cấp làm tổ trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu
Trả lời
Là các nghiên cứu liên ngành của hệ thống nói chung, với mục đích khám phá các mô hình và nguyên tắc có thể được thấy rõ từ việc làm sáng tỏ, và áp dụng cho tất cả các loại hệ thống ở tất cả các cấp làm tổ trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu